Przedmiot działalności

 1. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
 2. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
 3. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 4. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
 5. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
 6. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
 7. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 8. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 9. Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
 10. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z),
 11. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
 12. Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z),
 13. Wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z),
 14. Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z),
 15. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
 16. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
 17. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z),
 18. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z),
 19. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
 20. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),
 21. Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z),
 22. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),
 23. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
 24. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD16.29.Z),
 25. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
 26. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 27. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 28. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 29. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
 30. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
 31. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z),
 32. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11.Z),
 33. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
 34. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
 35. Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
 36. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),
 37. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z),
 38. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
 39. Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z),
 40. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (PKD 23.65.Z),
 41. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z),
 42. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z),
 43. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
 44. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
 45. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),
 46. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
 47. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
 48. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
 49. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
 50. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z),
 51. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
 52. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
 53. Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z),
 54. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),
 55. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
 56. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
 57. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
 58. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
 59. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
 60. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
 61. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
 62. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
 63. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),
 64. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
 65. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
 66. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
 67. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
 68. Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z),
 69. Produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.Z),
 70. Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z),
 71. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
 72. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 73. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 74. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 75. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
 76. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
 77. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 78. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
 79. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 80. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 81. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 82. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 83. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 84. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
 85. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 86. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 87. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 88. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 89. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
 90. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
 91. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
 92. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 93. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 94. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 95. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 96. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 97. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 98. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
 99. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 100. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 101. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 102. Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 103. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 104. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
 105. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 106. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
 107. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
 108. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 109. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 110. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
 111. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 112. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
 113. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
 114. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 115. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 116. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 117. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 118. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 119. Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
 120. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
 121. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
 122. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 123. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 124. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
 125. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 126. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
 127. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 128. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 129. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),
 130. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),
 131. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
 132. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
 133. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 134. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 135. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
 136. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 137. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
 138. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 139. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 140. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 141. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 142. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 143. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 144. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 145. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
 146. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 147. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 148. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 149. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 150. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 151. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 152. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 153. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 154. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 155. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 156. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 157. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 158. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 159. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 160. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 161. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
 162. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 163. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 164. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 165. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 166. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 167. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
 168. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 169. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 170. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 171. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 172. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 173. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 174. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 175. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 176. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 177. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
 178. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
 179. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
 180. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 181. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 182. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 183. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 184. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
 185. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 186. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
 187. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 188. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 189. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 190. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
 191. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 192. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 193. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 194. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 195. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 196. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 197. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z),
 198. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 199. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 200. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 201. Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),
 202. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
 203. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
 204. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 205. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 206. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 207. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 208. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 209. Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
 210. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 211. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
 212. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 213. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 214. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
 215. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 216. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 217. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD.95.12.Z),
 218. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z),
 219. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
 220. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).

Opublikował(a): Jacek Wirażka

Ostatnia zmiana: