Zarząd Spółki

Zbigniew Kasztelewicz
p.o. Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Profesor nauk technicznych. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r. Od 2007 r. pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie stanowisko kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem sześciu rozpraw doktorskich oraz szeregu recenzji przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz prac inżynierskich i magisterskich. Był kierownikiem studiów podyplomowych: górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego oraz górnictwo odkrywkowe.
Od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie. Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego. Założyciel konferencji pod nazwą „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”.
Autor i współautor 450 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i zagranicą, w tym jest twórcą czterech monografii dotyczących górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego oraz współautorem dalszych czterech monografii. Autor i współautor szeregu prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Sławomir Podkówka
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki m. in. w zakresie: polskiego systemu podatkowego i systemów krajów UE, doradztwa podatkowego, strategii podatkowych przedsiębiorstwa.

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach, gdzie był współzałożycielem NZS (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia MBA. Przez wiele lat (1994-2006) był związany z administracją podatkową, gdzie zajmował się kontrolą i obsługą osób prawnych. W latach 2008-2016 pracował w Narodowym Banku Polskim na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, pełnił nadzór nad pionami rachunkowości, kasowo-skarbcowym i informatyki. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, a po konsolidacji służb skarbowych i celnych kierował Krajową Administracją Skarbową w województwie świętokrzyskim. Uczestniczył w wielu istotnych dla systemu podatkowego projektach o zasięgu ogólnopolskim (min. Luka w VAT, Luka w PIT, organizacja IT).

Norbert Grudzień
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) o specjalności Górnictwo i Energetyka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od dwudziestu lat piastuje stanowiska menedżerskie.
Od 2016 roku związany jest z PGE Polską Grupą Energetyczną – zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a od maja 2017 roku Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów związanych z dostosowaniem Elektrowni Dolna Odra i Pomorzany do konkluzji BAT oraz projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, a później Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK.
Ekspert w dziedzinie polskiego rynku wytwarzania energii, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Zdobył doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych od zaopatrzenia w paliwo, poprzez proces produkcyjny, remontowy, zasoby ludzkie, po modernizacje i inwestycje.
Posiada nadany przez Ministra Energii stopień górniczy Dyrektora Górniczego I stopnia, a także uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zbigniew Fałek
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa), a także studiów magisterskich Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka. Ukończył również studia podyplomomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing.
Od 1994 roku nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2020-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i ICT PGE GiEK S.A., gdzie odpowiadał za wydzielenie do Grupy PGE aktywów pozawęglowych oraz za zakończenie inwestycji związanych z dostosowaniem do konkluzji BAT Elektrowni Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra, a także budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. W tym samym czasie był Prezesem Zarządu PGE Gryfino 2050 sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za budowę dwóch bloków gazowo-parowych dla Grupy PGE. Jednocześnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energetycznego Klubu Sportowego SKRA Bełchatów.
W latach 2015-2017 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto oraz Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren, gdzie zrealizował projekt połączenia oddziałów. Był pomysłodawcą oraz wdrożył system SLK serwisowych linii kablowych SN, a także technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych średniego napięcia w PGE Dystrybucja Oddział Łódź, w którym w latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego.
W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. oraz odpowiadał za projekt rozdzielenia działalności dystrybucyjnej i obrotu energią elektryczną (unbundling).
Przez kilka lat zajmował się działalnością doradczą z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji procesów, analizy finansowej projektów inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw. Pełnił również funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu typu private equity realizującym restrukturyzacje operacyjne, finansowe i kapitałowe spółek.
Ekspert  European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energetycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i analizy przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Waldemar Lutkowski
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Katedry Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, a także ukończył studia licencjackie o kierunku administracja – specjalność prawo pracy i kadr.
Od początku kariery zawodowej związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów. Pracę rozpoczął w 1984 r. w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów na stanowiskach obsługi maszyn i urządzeń układu KTZ: operator przenośników taśmowych, operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, przodowy na koparkach wielonaczyniowych.
Od 1991 r. formalnie związany z ruchem związkowym, zarówno na poziomie zakładowym (ZZPRC KWB Bełchatów), jak i krajowym (OZZZPRC i Forum Związków Zawodowych). W latach 1999-2022 oddelegowany do wykonywania funkcji w ZZPRC KWB Bełchatów.
Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni Członek Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rady Dialogu Społecznego), członek RDS powołany  przez Prezydenta RP, a także Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, powołany przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Były Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stały promotor rozwoju górnictwa węgla brunatnego i energetyki opartej na węglu brunatnym. Czynny propagator nowych i perspektywicznych złóż węgla brunatnego.

Opublikował(a): Jacek Wirażka

Ostatnia zmiana: