Zarząd Spółki

Andrzej Legeżyński
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Elektrownie i Gospodarka Energetyczna oraz podyplomowych studiów  Akademii Energetyki w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również studia EMBA na Collegium Humanum w Warszawie.
Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w 2002 roku w Elektrowni Turów. Od 2006 do 2016 roku był zawodowo związany z brytyjską energetyką, gdzie pełnił funkcje menadżerskie. W 2016 roku rozpoczął pracę w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Od 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora – Dyrektora Technicznego Elektrowni Bełchatów, gdzie odpowiadał za realizację procesów technologicznych wytwarzania energii elektrycznej. Od 2019 do 2020 roku kierował pracą Elektrowni Bełchatów jako Dyrektor Oddziału.

Norbert Grudzień
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) o specjalności Górnictwo i Energetyka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od dwudziestu lat piastuje stanowiska menedżerskie.
Od 2016 roku związany jest z PGE Polską Grupą Energetyczną – zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a od maja 2017 roku Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów związanych z dostosowaniem Elektrowni Dolna Odra i Pomorzany do konkluzji BAT oraz projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, a później Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK.
Ekspert w dziedzinie polskiego rynku wytwarzania energii, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Zdobył doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych od zaopatrzenia w paliwo, poprzez proces produkcyjny, remontowy, zasoby ludzkie, po modernizacje i inwestycje.
Posiada nadany przez Ministra Energii stopień górniczy Dyrektora Górniczego I stopnia, a także uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zbigniew Fałek
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa), a także studiów magisterskich Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka. Ukończył również studia podyplomomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing.
Od 1994 roku nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2020-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i ICT PGE GiEK S.A., gdzie odpowiadał za wydzielenie do Grupy PGE aktywów pozawęglowych oraz za zakończenie inwestycji związanych z dostosowaniem do konkluzji BAT Elektrowni Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra, a także budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. W tym samym czasie był Prezesem Zarządu PGE Gryfino 2050 sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za budowę dwóch bloków gazowo-parowych dla Grupy PGE. Jednocześnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energetycznego Klubu Sportowego SKRA Bełchatów.
W latach 2015-2017 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto oraz Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren, gdzie zrealizował projekt połączenia oddziałów. Był pomysłodawcą oraz wdrożył system SLK serwisowych linii kablowych SN, a także technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych średniego napięcia w PGE Dystrybucja Oddział Łódź, w którym w latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego.
W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. oraz odpowiadał za projekt rozdzielenia działalności dystrybucyjnej i obrotu energią elektryczną (unbundling).
Przez kilka lat zajmował się działalnością doradczą z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji procesów, analizy finansowej projektów inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw. Pełnił również funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu typu private equity realizującym restrukturyzacje operacyjne, finansowe i kapitałowe spółek.
Ekspert  European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energetycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i analizy przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Zbigniew Kasztelewicz
Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Profesor nauk technicznych. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.
Od 2007 r. pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie stanowisko kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich. Jest kierownikiem studiów podyplomowych: górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego.
Od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.
Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego.
Autor i współautor 400 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i zagranicą, w tym jest twórcą czterech monografii dotyczących górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego oraz współautorem dalszych czterech monografii. Autor i współautor szeregu prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Sławomir Podkówka
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach (obecnie Uniwersytet Świętokrzyski) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki m. in. w zakresie: polskiego systemu podatkowego i systemów krajów UE, doradztwa podatkowego, strategii podatkowych przedsiębiorstwa.
Przez wiele lat (1994-2006) był związany z administracją podatkową, gdzie zajmował się kontrolą i obsługą osób prawnych. W latach 2008-2016 pracował w Narodowym Banku Polskim na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, gdzie pełnił nadzór nad pionami rachunkowości oraz kasowo-skarbcowym. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, a po konsolidacji służb skarbowych i celnych kierował Krajową Administracją Skarbową w województwie świętokrzyskim.

Waldemar Lutkowski
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Katedry Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, a także ukończył studia licencjackie o kierunku administracja – specjalność prawo pracy i kadr.
Od początku kariery zawodowej związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów. Pracę rozpoczął w 1984 r. w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów na stanowiskach obsługi maszyn i urządzeń układu KTZ: operator przenośników taśmowych, operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, przodowy na koparkach wielonaczyniowych.
Od 1991 r. formalnie związany z ruchem związkowym, zarówno na poziomie zakładowym (ZZPRC KWB Bełchatów), jak i krajowym (OZZZPRC i Forum Związków Zawodowych). W latach 1999-2022 oddelegowany do wykonywania funkcji w ZZPRC KWB Bełchatów.
Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni Członek Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rady Dialogu Społecznego), członek RDS powołany  przez Prezydenta RP, a także Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, powołany przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Były Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stały promotor rozwoju górnictwa węgla brunatnego i energetyki opartej na węglu brunatnym. Czynny propagator nowych i perspektywicznych złóż węgla brunatnego.

Opublikował(a): Jacek Wirażka

Ostatnia zmiana: